Featured

First blog post

This is the post excerpt.

Advertisements

https://abdiisan.wordpress.comKeessummaa Haadha Manaa Dhungate.

Namichatu osoo daandii deemuu aduun itti dhiinaan mana namaatti gore. Akkuma keessummaa tokkootti, nyaatee dhugee otoo keessumsiifamaa jiruu haadha manaatiin ijji walirra isaan buute. Karaa ittiin ishee argatu osoo buusee baasuu sa’aatiin irribaa ga’e. Ciisee cinaacha gaggaragalchuu eegale. Otoo yaaduu malli tokko dhufeefii gadi ba’ee, mooraa loonii diigee ol deebi’ee ciise. Egaa akkuma beekamu baadiyyaatti namni horii qabu dhaggeeffachaatuma mugaa, shokokii dhageenyaan abbaan manaa gadi ba’e. Yeroo kana deemee ishee dhungatee, deebi’ee ciise. Ammas waantittiin araada itti taatee, ba’e loon jalaa banee ol deebi’ee yeroo abbaan manaa ba’u dhungate. Otoo akkanatti meeqa kaasuu, gara barii namichi ani dadhabee mee atimmoo ba’i jedhee haadha manaa baase. Yeroo kana inni abbaa manaatu ba’e se’ee iddoo ciisaatti namicha dhungoon gaggabse. Namichi rifatee maal taate namichoo yeroo jedhuun, deemuufani nagaatti isiniin jechuu kooti jedheen!

https://abdiisan.files.wordpress.com/2018/01/fb_img_15159026858222142621402.jpgBadhaasa “Odaa Awwaards”

Sirni badhaasichaa har’a Giddu Gala Aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera.

Haaluma kanaan,
☆Draamaa dheeradhaan – Dheebuu
☆Fiilmiidhaan – Saamaloo
☆Taatoo dubartiin – Moyii Xlaahuun – fiilmii “MADAA HIN QORRE” irraa
☆Taatoo cimaa dhiiraan – Hiikoo Hundee – fiilmii “MIIDHAMA” irraa
☆Wallistuu haaraa cimtuu 2009 – Alamituu Simee
☆Qindeessaa Muuziqaa cimaa 2009 – Ibrahim Sayid
☆Sirba qeenxee miidhagaa 2009 – Galaanaa Gaaromsaa
☆Kiliippii muuziqaa miidhagaa 2009 – Abbush Zallaqaa
☆Album muuziqaa miidhagaa 2009 – Ittiiqaa Tafarii
☆Wallisaa dhageettii olaanaa qabu – Haacaaluu Hundeessaa!
☆Badhaafamaa Umurii guutuu – artistii kabajaa Dr Alii Birraa

Al-Aqsaa Falsxiin Weerartoota Israa’el irraa bilissa baasuf Miila Lamaan issa dhabeera , booda irratis osso qabsaa’u lubbu issa qaali kafaleera dargagoon Ibraahim Abu Sureeya . Gootni kun Miila lamaan koo biyya kiyyaaf dhabe jedhee manat hafee hin teenye , Qaama hirdhuu isaatin miila lama kan ittiin socho’u dhabus Wiilchera issa gubbaa tahee Qabsoo Mirga Abba Biyyummaa issaa kabajsiisuf finiinsu itti fufe . Qabsoo kanaraa boodat deebi’e hin beeku . Gootni kun osso Boodat hin deebi’in Hardhas daanga issaa kabajsiisuf osso qabsaawwa jiru tarkaanfi Yaduudon Israa’el fudhateen Lubbuun issa dabartee jirti . Rabbiin Isaaf haa Araramu ! Yoo lolala tate akat loludha

Abbootin qabeenyaa hawaasa sababa rakkoo daangaan ooyiruusanii qotachuu hin dandeenye gargaaraa jiru.
——–
Godina Gujiitti abbootiin qabeenya bulchiinsa Magaalaa nagalleefi naannoo ishee tiraakteera qonnaa 25 ta’u qabatanii lafa qonnaa jiraattota Aanaa liiban sababa waraana humna addaa poolisii Naannoo Sumaaleetiin osoo hin qotamiin ture qotuufiinn deeggaaraaniiru.
Aanaa horsiisee bulaa Liiban loon horsiisuun cinatti muuxxannoo fi tarsimoo qonna gammoojjitti fayyadamuun jiraataa kan turanidha.
Haata’u malee sababa Waraana daangaa babbal’ifannaatiin lafa qonnaa kanaan dura oomishuun bu’aa irraa argataa turan har’a osoo hin oomishamishiin hafe.Rakkoo kana giddu-galeessa godhachuun Abbootiin qabeenya Bulchiinsa Magaalaa Nagallee fi naannoo ishee Tiraakteera Qonnaa 25 ta’u qabatanii lafa qonnaa jiraattota kanneenii baasii tokko malee tolaan qotaafii jiru.Deeggarsa isaaniif taasifamaa jirus kan isaan gammachiisee fi uummanni oromoo waan qabuun waliif dhaabachuun tokkummaa keenya bu’uura cimaa irratti ijaaraa jira jedhaniiru.